Trasa v letu 2018 (7,3km)

NMtek 2018 7.km

Mali krog (450 m)

NMtek 2018 kratki